en

შპს "ლთბ"

კომპანია "ლთბ" დაარსდა 2004 წელს. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საავეჯე მასალების იმპორტი.

"ლთბ" თანამშრომლობს ევროპის და თურქეთის მოწინავე ბრენდებთან. კომპანიის დახურული ტერიტორია შეადგენს 20000 კვ. მეტრს.