კომპანიის მიერ შექმნილი საინფორმაციო სისტემების სწორი და ეფექტური ექსპლოატაციის მიზნით, ახალი პროექტის დაწყებას წინ უძღვის პოტენციური კლიენტების კომპიუტერული პარკის, კომუნიკაციის საშუალებების და ბიზნეს პროცესებში  გამოსაყენებელი სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების  ხარისხობრივი შეფასება და ინფორმაციული ნაკადების მოძრაობის მოდელირება რის შემდეგადაც დგება სარეკომენდაციო პაკეტი არსებული ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზაციის ან შევსების თაობაზე.